Bønner til sankt Josef

Bøn til den hellige Josef

Hellige Josef, du Guds trofaste og retfærdige tjener! For din dyds og fromheds skyld gav Gud dig den lykke at leve dit liv i samfund med Jesus og Maria og at dø i deres arme. Dit eksempel skal tilskynde os til altid at opfylde Guds vilje med tillid og være rene, fromme, retfærdige, flittige, tålmodige, tjenstvillige og kærlige, som du selv var det. Lad det her på jorden være vort inderligste ønske at vise lydighed mod Gud og mod vore foresatte, som er hans stedfortrædere. Bed for os til ham, som her på jorden var din plejesøn, og som nu ejer al magt i Himmel og på jord, at han vil skænke os nåde til at leve et kristent liv og dø en salig død, for at vi sammen med dig kan love og prise ham i al evighed. Amen.

Salme- og Bønnebog, Sankt Ansgars Forlag, København 1961.

Til dig, hellige Josef (Ad te, beate Ioseph): Bøn til den hellige Josef i forbindelse med rosenkransen

Til dig, hellige Josef, flyr vi i vor nød. Vi har bedt din hellige brud om hjælp og beder nu med tillid om din beskyttelse. For den kærligheds skyld, der forenede dig med Guds Moder, den uplettede jomfru, og for din faderlige kærlighed til Jesusbarnet, beder vi dig, at du nådig vil se til den arvelod, som Jesus Kristus har løskøbt med sit blod. Kom os til hjælp med din forbøns magt. Du, den hellige families stærke værn og trofaste støtte! Våg over Jesu Kristi udvalgte slægt og folk. Kærlige Fader! Hold al vildfarelsens og fordærvelsens smitte fjernt fra os. Du, vor stærke beskytter! Stå os fra Himlen nådig bi i kampen mod mørkets magter, og ligesom du fordum har frelst Jesusbarnet fra den yderste livsfare, således skærme du nu Guds hellige Kirke mod fjendernes efterstræbelser og alt, hvad der truer den. Tag os alle under din beskyttelse, for at vi efter dit eksempel og med din hjælp må leve et helligt liv, dø en salig død og opnå den evige salighed i Himlen. Amen.

Salme- og Bønnebog, Sankt Ansgars Forlag, København 1961.

Litani til den hellige Josef

Herre, forbarm dig over os.
Kristus, forbarm dig over os.
Herre, forbarm dig over os.
Kristus, hør os.
Kristus, bønhør os.
Gud Fader i Himlen, forbarm dig over os.
Gud Søn, verdens Frelser, forbarm dig over os.
Gud Helligånd, forbarm dig over os.
Hellige Maria, bed for os.
Hellige Josef, bed for os.
Davids berømmelige søn, bed for os.
Ṕatriarkernes lys, bed for os.
Guds Moders brudgom, bed for os.
Jomfruens kyske beskærmer, bed for os.
Guds Søns fosterfader, bed for os.
Kristi nidkære beskytter, bed for os.
Den hellige families overhoved, bed for os.
Retfærdige Josef, bed for os.
Kyske Josef, bed for os.
Vise Josef, bed for os.
Standhaftige Josef, bed for os.
Lydige Josef, bed for os.
Trofaste Josef, bed for os.
Tålmodighedens spejl, bed for os.
Armodens ven, bed for os.
Arbejdernes forbillede, bed for os.
Familielivets pryd, bed for os.
Jomfruernes beskytter, bed for os.
Familiernes støtte, bed for os.
De ulykkeliges trøst, bed for os.
De syges håb, bed for os.
De døendes talsmand, bed for os.
De onde ånders gru, bed for os.
Den hellige kirkes værn, bed for os.
O du Guds Lam, som borttager verdens synder, skån os, o Herre!
O du Guds Lam, som borttager verdens synder, bønhør os, o Herre!
O du Guds Lam, som borttager verdens synder, forbarm dig over os!
V. Han satte ham til herre over hele sit hus.
R. Og som ypperste mand over sit eje.
Lad os bede. Gud! Du har ved dit uudgrundelige forsyn udvalgt den salige Josef til din hellige Moders brudgom. Giv os, at vi i Himlen må have ham til talsmand, hvem vi her på jorden ærer som vor beskytter. Du, som lever og råder i al evighed. Amen.
Salme- og Bønnebog, Sankt Ansgars Forlag, København 1961.

Triduum til den Hellige Josef (John Henry Newman)

Bønnen består af tre betragtninger over den Hellige Josefs titler.

Første dag

Overvej den hellige Josefs ærefulde titler: Han var Marias sande og værdige brudgom, og var den synlige stedfortræder for Marias usynlige brudgom, Helligånden. Han var jomfru, og hans jomfruelighed var det tro spejlbillede af Marias jomfruelighed. Han var keruben sat til at vogte det nye jordiske Paradis mod enhver fjendes indtrængen.

V. Velsignet være Josefs navn.
R. Nu og i al evighed.
Lad os bede. Gud! Du har ved dit uudgrundelige forsyn udvalgt den salige Josef til din hellige Moders brudgom. Giv os, at vi i Himlen må have ham til talsmand, hvem vi her på jorden ærer som vor beskytter. Du, som lever og råder i al evighed. Amen.

Anden dag

Overvej den hellige Josefs ærefulde titler: Han havde navn af Guds Søns fader, idet han var husbond til Maria, altid jomfru. Han var vor Herres fader, idet Jesus altid viste ham en søns lydighed. Han var vor Herres fader, idet ham var betroet, og idet han altid trofast opfyldte, en faders forpligtelser: at beskytte Ham, give Ham et hjem, støtte og opdrage Ham, og give Ham et håndværk.

V. Velsignet være Josefs navn.
R. Nu og i al evighed.
Lad os bede. Gud! Du har ved dit uudgrundelige forsyn udvalgt den salige Josef til din hellige Moders brudgom. Giv os, at vi i Himlen må have ham til talsmand, hvem vi her på jorden ærer som vor beskytter. Du, som lever og råder i al evighed. Amen.

Tredje dag

Overvej den hellige Josefs ærefulde titler: Han er den Hellige Josef fordi han, ifølge mange lærere, ligesom den hellige Johannes Døber blev helliggjort allerede inden han blev født. Han er den Hellige Josef fordi hans hverv, at være Marias brudgom, særligt krævede hellighed. Han er den Hellige Josef fordi ingen anden helgen levede i så langt og så tæt samvær med al helligheds kilde, Jesus, den menneskevordne Gud, og med Maria, den helligste af alle skabninger.

V. Velsignet være Josefs navn.
R. Nu og i al evighed.
Lad os bede. Gud! Du har ved dit uudgrundelige forsyn udvalgt den salige Josef til din hellige Moders brudgom. Giv os, at vi i Himlen må have ham til talsmand, hvem vi her på jorden ærer som vor beskytter. Du, som lever og råder i al evighed. Amen.

John Henry Newman: Meditations and Devotions. Baronius Press 2010. Min oversættelse.